Zarząd Centrala Zaopatrzenia Górnictwa Spółka Akcyjna w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000107514 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Spółki na dzień 29 listopada 2021 r. na godz. 10.00  w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 17, I piętro.

Porządek obrad:

 1. otwarcie ZWZ;
 2. wybór Przewodniczącego ZWZ;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad;
 5. przedstawienie i rozpatrzenie brakujących zaległych sprawozdań Zarządu oraz finansowych za lata 2015-2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020;
 6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2020;

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia zaległych sprawozdań Zarządu oraz finansowych za lata 2015-2019,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
 4. pokrycia straty za rok 2020,
 5. dalszego istnienia Spółki,
 6. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2020,
 7. zmiany w składzie Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji,
 8. wyboru biura maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy;
 9. wolne wnioski;
 10. zamknięcie obrad.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej czy drogą korespondencyjną.

 

Prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki lub zastawnikami albo użytkownikami akcji Spółki (którym przysługuje prawo głosu), jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego w Domu Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „BDM”) co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.


40-952 KATOWICE, ul. Powstańców 17
tel. 032/757-39-12, 757-39-41, 757-39-00, tel./fax 032/251-18-34, 251-21-11
www.czg.katowice.pl e-mail: czg@czg.katowice.pl
Regon: 271980681  NIP: 634-019-54-54


Strona w przebudowie